A5W File

A5W là Web Files - 1Alpha Five Webpage File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Alpha Software.

.A5W File Extension

   
File name A5W File
File Type 1Alpha Five Webpage File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (13 Bình chọn)

File .A5W là file gì?

A5W là Web Files - 1Alpha Five Webpage File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Alpha Software.

Server-side trang web được sử dụng bởi Alpha Năm, một phát triển ứng dụng nhanh (RAD) công cụ được sử dụng để tạo các ứng dụng Web; tương tự như một trang ASP hoặc .php nhưng được viết bằng Alpha Năm cú pháp; thường chứa các thành phần trang web năng động như các hộp thoại và các hình thức; sử dụng cho việc phát triển máy tính để bàn như các ứng dụng chạy trong một trình duyệt Web.

What is a A5W file?

Server-side webpage used by Alpha Five, a rapid application development (RAD) tool used for creating Web applications; similar to an .ASP or .PHP page but is written using Alpha Five syntax; often contains dynamic webpage components such as dialogs and forms; used for developing desktop-like applications that run in a Web browser.

Phần mềm mở file .A5W

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A5W do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Alpha Software Alpha Anywhere
  • Alpha Software Alpha Anywhere

Chuyển đổi file .A5W

           

File .A5W có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *