ARFF File

ARFF là Data Files - Attribute-Relation File Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi University of Waikato.

.ARFF File Extension

   
File name ARFF File
File Type Attribute-Relation File Format
Nhà phát triển University of Waikato
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (21 Bình chọn)

File .ARFF là file gì?

ARFF là Data Files - Attribute-Relation File Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi University of Waikato.

Tập tin được sử dụng bởi Weka, một ứng dụng máy học; lưu trong các Thuộc tính Relation Format File (ARFF) và chứa một phần tiêu đề với một danh sách các loại (số, chuỗi danh nghĩa, ngày) và một phần dữ liệu với các giá trị.

What is a ARFF file?

File used by Weka, a machine learning application; saved in the the Attribute Relation File Format (ARFF) and contains a header section with a list of types (numeric, nominal string, date) and a data section with the values.

Phần mềm mở file .ARFF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARFF do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Weka
  • Weka

Chuyển đổi file .ARFF

           

File .ARFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *