AS4 File

AS4 là Backup Files - askSam Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi askSam Systems.

.AS4 File Extension

   
File name AS4 File
File Type askSam Backup File
Nhà phát triển askSam Systems
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .AS4 là file gì?

AS4 là Backup Files - askSam Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi askSam Systems.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi SurfSaver, một chương trình mà tiết kiệm các trang Web như người dùng lướt Internet; chứa một bản sao lưu của một tập tin cơ sở dữ liệu .ASK; tạo ra khi askSam chuyển đổi một tập tin cũ sang một định dạng mới để các tập tin AS4 có thể được mở bằng các phiên bản phần mềm cũ.

What is a AS4 file?

Backup file created by SurfSaver, a program that saves Web pages as users surf the Internet; contains a backup of an .ASK database file; created when askSam converts an older file to a new format so that the AS4 file may be opened by older software versions.

Phần mềm mở file .AS4

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AS4 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AS4

           

File .AS4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *