BTO File

BTO là 3D Image Files - Bryce Tree File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

.BTO File Extension

   
File name BTO File
File Type Bryce Tree File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BTO là file gì?

BTO là 3D Image Files - Bryce Tree File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

đối tượng 3D được sử dụng bởi Bryce, một chương trình sử dụng cho mô hình 3D và hệ cảnh; chứa một mô hình 3D của một cây có thể được thêm vào một cảnh lớn hơn; sử dụng để tạo cảnh quan với các loại cụ thể của cây, như cây thông, bạch dương, hoặc cây phong.

What is a BTO file?

3D object used by Bryce, a program used for 3D modeling and scene generation; contains a 3D model of a tree that can be added to a larger scene; used for generating landscapes with specific types of trees, such as pine, birch, or maple trees.

Phần mềm mở file .BTO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BTO do filegi.com tổng hợp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro

Chuyển đổi file .BTO

           

File .BTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *