CRPL File

? Cách mở file .CRPL? Những phần mềm mở file .CRPL và sửa file lỗi. Convert Text CRPL file sang định dạng khác.

.CRPL File Extension

   
File name CRPL File
File Type Creeper World 3 Script File
Nhà phát triển Knuckle Cracker
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CRPL là file gì?

CRPL là Game Files - Creeper World 3 Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Knuckle Cracker.

tập tin Một CRPL là một kịch bản được lưu trong Creeper Xếp Ba Lan Language (CRPL). Nó chứa một hoặc nhiều hướng dẫn được thực hiện để sửa đổi bản đồ trong Creeper Thế giới 3: Arc Eternal, một thời gian thực chiến lược trò chơi tháp quốc phòng. file CRPL cũng có thể lưu trữ các ý kiến, mà đều bắt đầu bằng #, được thêm vào bởi người sáng tạo để giải thích đoạn code trong file.

What is a CRPL file?

A CRPL file is a script saved in the Creeper Reverse Polish Language (CRPL). It contains one or more instructions that are executed to modify maps in Creeper World 3: Arc Eternal, a tower defense real-time strategy game. CRPL files may also store comments, which are preceded by #, that are added by the creator to explain the code in the file.

Cách mở .CRPL file

Để mở file .CRPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRPL do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Knuckle Cracker Creeper World 3: Arc Eternal
  • Knuckle Cracker Creeper World 3: Arc Eternal

Chuyển đổi file .CRPL

File .CRPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *