EDM File

EDM là Developer Files - Adobe Extension Data Markup Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

.EDM File Extension

   
File name EDM File
File Type Adobe Extension Data Markup Language File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EDM là file gì?

EDM là Developer Files - Adobe Extension Data Markup Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Dreamweaver, một chương trình dùng để tạo ra các trang web; chứa các hướng dẫn người dùng định nghĩa để làm thế nào để hiển thị dữ liệu và populate trong ứng dụng; thường được sử dụng cho việc phát triển hành vi máy chủ tùy chỉnh.

What is a EDM file?

Settings file used by Adobe Dreamweaver, a program used to create websites; contains user-defined instructions for how to display and populate data within the application; commonly used for developing custom server behaviors.

Phần mềm mở file .EDM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDM do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • The Settlers IV Level Editor
  • Siedler Editor
  • StepOne Software
  • StepOne Software

Chuyển đổi file .EDM

           

File .EDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *