EMC File

EMC là Encoded Files - Striata Reader Encrypted Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Striata.

.EMC File Extension

   
File name EMC File
File Type Striata Reader Encrypted Document
Nhà phát triển Striata
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (18 Bình chọn)

File .EMC là file gì?

EMC là Encoded Files - Striata Reader Encrypted Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Striata.

Một tập tin EMC là một tài liệu được mã hóa được sử dụng bởi striata Reader, chương trình cho phép người dùng xem tài liệu được mã hóa bằng phần mềm striata. Nó chứa một tài liệu được mã hóa như một hóa đơn, thư, hóa đơn, hoặc thông báo bộ sưu tập. file EMC thường được sử dụng bởi các ngân hàng và các công ty thẻ tín dụng cho việc gửi cao khối lượng, báo cáo hệ thống tạo ra cho khách hàng và cũng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp cho eBilling.

What is a EMC file?

An EMC file is an encrypted document used by Striata Reader, a program that allows users to view documents that are encrypted by Striata software. It contains an encrypted document such as a bill, letter, invoice, or a collection notice. EMC files are commonly used by banks and credit card companies for sending high-volume, system generated statements to customers and are also used by businesses for eBilling.

Phần mềm mở file .EMC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMC do filegi.com tổng hợp.

  • Striata Reader
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • ACDSee
  • Media Player Classic
  • Empir Bus Configuration Tool
  • Empir Bus Configuration Tool

Chuyển đổi file .EMC

           

File .EMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *