ENTITLEMENTS File

ENTITLEMENTS là Developer Files - Mac App Sandboxing Entitlements File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

.ENTITLEMENTS File Extension

   
File name ENTITLEMENTS File
File Type Mac App Sandboxing Entitlements File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ENTITLEMENTS là file gì?

ENTITLEMENTS là Developer Files - Mac App Sandboxing Entitlements File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi các ứng dụng Mac OS X mà thực hiện App Sandboxing, mà đã được yêu cầu cho tất cả các máy Mac App Store ứng dụng như của ngày 01 tháng 6 năm 2012; lưu trong định dạng plist và chứa quyền lợi, hoặc ưu đãi, kích hoạt cho các ứng dụng khi nó chạy.

What is a ENTITLEMENTS file?

Developer file used by Mac OS X applications that implement App Sandboxing, which was required for all Mac App Store apps as of June 1, 2012; saved in the .PLIST format and contains entitlements, or privileges, enabled for the app when it runs.

Phần mềm mở file .ENTITLEMENTS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENTITLEMENTS do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .ENTITLEMENTS

           

File .ENTITLEMENTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *