ENZ File

ENZ là Settings Files - EndNote Connection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

.ENZ File Extension

   
File name ENZ File
File Type EndNote Connection File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ENZ là file gì?

ENZ là Settings Files - EndNote Connection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson Reuters.

Nộp được sử dụng bởi EndNote, một ứng dụng sử dụng để quản lý các trích dẫn và tạo thư mục; lưu thông tin kết nối cho một cơ sở dữ liệu trích dẫn trực tuyến; sử dụng để kết nối và tải tài liệu tham khảo vào EndNote thư viện (.ENL tập tin).

What is a ENZ file?

File used by EndNote, an application used for managing citations and creating bibliographies; saves connection information for an online citations database; used for connecting and downloading references into EndNote libraries (.ENL files).

Phần mềm mở file .ENZ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENZ do filegi.com tổng hợp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Shimadzu Common Container
  • Shimadzu Common Container

Chuyển đổi file .ENZ

           

File .ENZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *