ERS File

ERS là GIS Files - ER Mapper Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ERDAS.

.ERS File Extension

   
File name ERS File
File Type ER Mapper Data File
Nhà phát triển ERDAS
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .ERS là file gì?

ERS là GIS Files - ER Mapper Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ERDAS.

tập tin GIS tạo ra bởi ER Mapper, một ứng dụng xử lý hình ảnh được sử dụng để phân tích hình ảnh không gian địa lý; chứa văn bản ASCII thuần mô tả dữ liệu raster trong một file riêng biệt mà có tiền tố tên tập tin tương tự nhưng không có phần mở rộng (ví dụ, DataSet.ers và DataSet); sử dụng để lưu trữ các tập dữ liệu thô và xử lý.

What is a ERS file?

GIS file created by ER Mapper, an image processing application used for analyzing geospatial images; contains plain ASCII text describing the raster data in a separate file that has the same filename prefix but no extension (e.g., DataSet.ers and DataSet); used for storing raw and processed datasets.

Phần mềm mở file .ERS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERS do filegi.com tổng hợp.

  • SecSigner
  • Progression Series
  • Progression Series
  • Media Player Classic
  • digiSeal reader
  • Eraser
  • Eraser

Chuyển đổi file .ERS

           

File .ERS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *