ERSX File

ERSX là Data Files - Eraser Task List File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eraser.

.ERSX File Extension

   
File name ERSX File
File Type Eraser Task List File
Nhà phát triển Eraser
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.6 ★ (5 Bình chọn)

File .ERSX là file gì?

ERSX là Data Files - Eraser Task List File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eraser.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Eraser, một chương trình Windows dùng để xóa một cách an toàn các file và thư mục từ ổ đĩa cứng của bạn; lưu một danh sách các nhiệm vụ xóa cũng như các thông tin lịch trình khi để chạy mỗi công việc.

What is a ERSX file?

Data file created by Eraser, a Windows program used for securely erasing files and folders from your hard drive; saves a list of erasing tasks as well as the schedule information for when to run each task.

Phần mềm mở file .ERSX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ERSX do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Eraser
  • Eraser

Chuyển đổi file .ERSX

           

File .ERSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *