EWNET File

EWNET là Misc Files - Ultiboard Netlist File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Instruments.

.EWNET File Extension

   
File name EWNET File
File Type Ultiboard Netlist File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EWNET là file gì?

EWNET là Misc Files - Ultiboard Netlist File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Instruments.

Hồ EWNET chứa một netlist, đó là một đại diện của một thiết kế PCB được lưu ở định dạng ASCII và được sử dụng bởi National Instruments Circuit Design Suite. Nó lưu trữ một netlist chuyển từ Multisim để Ultiboard, trong đó bao gồm những cái tên pin độc đáo của từng thiết bị trong việc thiết kế và tên của mô hình kết hợp với mỗi thiết kế ID tài liệu tham khảo thành phần.

What is a EWNET file?

An EWNET file contains a netlist, which is a representation of a PCB design that is saved in ASCII format and used by National Instruments Circuit Design Suite. It stores a netlist transferred from Multisim to Ultiboard, which includes the unique pin names of each device in the design and the name of the pattern associated with each design component reference ID.

Phần mềm mở file .EWNET

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWNET do filegi.com tổng hợp.

  • National Instruments Circuit Design Suite
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench

Chuyển đổi file .EWNET

           

File .EWNET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *