FMC File

? Cách mở file .FMC? Những phần mềm mở file .FMC và sửa file lỗi. Convert N/A FMC file sang định dạng khác.

.FMC File Extension

   
File name FMC File
File Type FormConnect Form File
Nhà phát triển FormConnections
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FMC là file gì?

FMC là Data Files - FormConnect Form File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FormConnections.

Mẫu tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi FormConnect, một doanh nghiệp cơ sở dữ liệu mẫu đơn cho iPad; chứa một hình thức xuất khẩu, trong đó bao gồm các loại hình thức, chẳng hạn như một hồ sơ xin việc hoặc hình thức sức khỏe, và bất kỳ đầu vào thông tin vào form bởi người sử dụng, chẳng hạn như một tên hoặc chữ ký.

What is a FMC file?

Form file created and used by FormConnect, a business database form application for iPad; contains an exported form, which includes the form type, such as a job application or health form, and any information input into the form by the user, such as a name or signature.

Cách mở .FMC file

Để mở file .FMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMC do người dùng đóng góp.

  • FormConnections FormConnect
  • FreeMusicConnection Download Client
  • FreeMusicConnection Download Client
  • COBUS cad/cam solutions

Chuyển đổi file .FMC

File .FMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *