FOL File

? Cách mở file .FOL? Những phần mềm mở file .FOL và sửa file lỗi. Convert Binary FOL file sang định dạng khác.

.FOL File Extension

   
File name FOL File
File Type PFS First Choice Database File
Nhà phát triển SoftKey
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (5 Bình chọn)

File .FOL là file gì?

FOL là Database Files - PFS First Choice Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SoftKey.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Filing cá nhân hệ thống (PFS) First Choice, một chương trình DOS-based được phát triển trong phiên bản đầu tiên của Windows để tạo ra cơ sở dữ liệu với các tập tin bằng phẳng; chứa dữ liệu được lưu trữ như một tập hợp các lĩnh vực với các loại và giá trị của họ; sử dụng để lưu trữ và truy vấn các loại dữ liệu khác nhau cũng như tạo các báo cáo.

What is a FOL file?

Database file created by Personal Filing System (PFS) First Choice, a DOS-based program developed during early versions of Windows to create databases with flat files; contains data stored as a collection of fields with their types and values; used to store and query various types of data as well as create reports.

Cách mở .FOL file

Để mở file .FOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FOL

File .FOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *