GBK File

GBK là Data Files - GenBank Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NCBI.

.GBK File Extension

   
File name GBK File
File Type GenBank Data File
Nhà phát triển NCBI
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (12 Bình chọn)

File .GBK là file gì?

GBK là Data Files - GenBank Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NCBI.

Tập tin được tạo ra trong định dạng GenBank, một định dạng tập tin được sử dụng để lưu trữ thông tin gen; tiết kiệm các chuỗi DNA trong một định dạng văn bản đơn giản; cũng chứa siêu dữ liệu như các nguồn mẫu, mô tả và thông tin tác giả.

What is a GBK file?

File created in the GenBank format, a file format used for storing genome information; saves DNA sequences in a plain text format; also contains metadata such as the sample source, a description, and author information.

Phần mềm mở file .GBK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBK do filegi.com tổng hợp.

  • Genome Compiler
  • Heracle BioSoft DNA Baser
  • Heracle BioSoft DNA Baser
  • Unipro UGENE
  • SnapGene
  • Jackson GradeQuick
  • Jackson GradeQuick

Chuyển đổi file .GBK

           

File .GBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *