GFI File

? Cách mở file .GFI? Những phần mềm mở file .GFI và sửa file lỗi. Convert N/A GFI file sang định dạng khác.

.GFI File Extension

   
File name GFI File
File Type GIFI File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GFI là file gì?

GFI là Data Files - GIFI File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin thông tin tài chính được lưu trong Tổng Index Thông tin tài chính (GIFI) định dạng; thường được sử dụng bởi các tập đoàn để mã assign để các phần của báo cáo tài chính; đại diện cho thông tin tài chính, chẳng hạn như tổng tài sản, doanh thu, các khoản phải thu và các khoản thuế thu nhập, trong bảng cân đối và báo cáo thu nhập.

What is a GFI file?

Financial information file saved in the General Index of Financial Information (GIFI) format; commonly used by corporations to assign codes to sections of financial statements; represents financial information, such as total assets, sales, accounts receivable, and income taxes, in balance sheets and income statements.

Cách mở .GFI file

Để mở file .GFI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFI do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .GFI

File .GFI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *