GPR File

GPR là Data Files - 1GenePix Results File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Molecular Devices.

.GPR File Extension

   
File name GPR File
File Type 1GenePix Results File
Nhà phát triển Molecular Devices
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GPR là file gì?

GPR là Data Files - 1GenePix Results File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Molecular Devices.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi GenePix Pro Software, một chương trình phân tích cho các thí nghiệm sinh học; tiết kiệm kết quả cho một thí nghiệm tiến hành sử dụng một danh sách mảng GenePix (file .GAL); sử dụng để lưu trữ các phân tích định lượng từ dữ liệu microarray.

What is a GPR file?

Data file created by GenePix Pro Software, an analysis program for biological experiments; saves results for an experiment conducted using a GenePix Array List (.GAL file); used for storing quantitative analyses from microarray data.

Phần mềm mở file .GPR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPR do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Avogadro
  • Microsoft Excel 2019
  • GAMS win64
  • GAMS win64

Chuyển đổi file .GPR

           

File .GPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *