GXK File

GXK là Encoded Files - Galaxkey Secured File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Galaxkey.

.GXK File Extension

   
File name GXK File
File Type Galaxkey Secured File
Nhà phát triển Galaxkey
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .GXK là file gì?

GXK là Encoded Files - Galaxkey Secured File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Galaxkey.

lưu trữ được mã hóa được tạo ra bởi Galaxkey, một chương trình sử dụng để lưu trữ một cách an toàn và chuyển các tập tin; kết hợp mã hóa cũng như bảo vệ mật khẩu; đòi hỏi một bản sắc Galaxkey đăng ký cũng như các phần mềm Galaxkey để trích xuất tập tin từ kho lưu trữ.

What is a GXK file?

Encrypted archive created by Galaxkey, a program used for securely storing and transferring files; incorporates encryption as well as password protection; requires a registered Galaxkey identity as well as the Galaxkey software to extract files from the archive.

Phần mềm mở file .GXK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GXK do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Outlook with Galaxkey Addin
  • Galaxkey
  • Galaxkey

Chuyển đổi file .GXK

           

File .GXK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *