H1S File

? Cách mở file .H1S? Những phần mềm mở file .H1S và sửa file lỗi. Convert Binary H1S file sang định dạng khác.

.H1S File Extension

   
File name H1S File
File Type Windows Assistance Platform Help File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (22 Bình chọn)

File .H1S là file gì?

H1S là System Files - Windows Assistance Platform Help File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Biên soạn định dạng hỗ trợ tài liệu giới thiệu với Windows Vista và cũng được hỗ trợ trong Windows 7; chạy bằng client vBulletin Assistance (HelpPane.exe), được cài đặt theo mặc định trong Windows; được sử dụng bởi Microsoft và OEM để sản xuất các tài liệu giúp đỡ, nhưng không được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm của bên thứ ba.

What is a H1S file?

Compiled help document format introduced with Windows Vista and also supported in Windows 7; run by the Assistance Platform client (HelpPane.exe), which is installed by default in Windows; used by Microsoft and OEMs for producing help documents, but not used by third-party software developers.

Cách mở .H1S file

Để mở file .H1S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H1S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H1S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H1S do người dùng đóng góp.

  • Help-Info xHelpMarkup
  • Microsoft Assistance Platform
  • Microsoft Assistance Platform

Chuyển đổi file .H1S

File .H1S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *