H77T File

? Cách mở file .H77T? Những phần mềm mở file .H77T và sửa file lỗi. Convert Text H77T file sang định dạng khác.

.H77T File Extension

   
File name H77T File
File Type MGD77T Header File
Nhà phát triển National Geophysical Data Center
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .H77T là file gì?

H77T là Data Files - MGD77T Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Geophysical Data Center.

header file tạo ra và được sử dụng bởi GEODAS định dạng lại để MGD77T, một chương trình sử dụng để định dạng dữ liệu địa vật lý vào Geophysical Data Exchange Marine (MGD77T) định dạng; chứa dữ liệu văn bản nội dung và cấu trúc của dữ liệu chứa trong các tập tin dữ liệu .M77T liên quan; bao gồm ID khảo sát, định dạng, tên tàu, nền tảng đất nước, ngày tài trợ dự án, và công cụ điều hướng.

What is a H77T file?

Header file created and used by GEODAS ReFormat to MGD77T, a program used to format geophysical data into the Marine Geophysical Data Exchange (MGD77T) format; contains data that documents the content and structure of the data contained in the associated .M77T data file; includes the survey ID, format, ship name, country platform, project funding date, and navigation instrument.

Cách mở .H77T file

Để mở file .H77T click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H77T bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H77T

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H77T do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .H77T

File .H77T có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *