HIN File

? Cách mở file .HIN? Những phần mềm mở file .HIN và sửa file lỗi. Convert Text HIN file sang định dạng khác.

.HIN File Extension

   
File name HIN File
File Type HyperChem Input File
Nhà phát triển Hypercube
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HIN là file gì?

HIN là Data Files - HyperChem Input File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Hypercube.

định dạng tập tin được sử dụng bởi Hóa học HyperChem, một chương trình xây dựng mô hình phân tử; chứa nhiều hồ sơ của các nguyên tử, tính chất nguyên tử, và trái phiếu; cũng lưu trữ thông tin về Hệ tọa độ của Viewer, được tham chiếu bởi chương trình khi mở tập tin để khôi phục lại giao diện trước đó của hệ thống phân tử.

What is a HIN file?

Chemistry file format used by HyperChem, a molecular modeling program; contains multiple records of atoms, atom properties, and bonds; also stores information about the Viewer's Coordinate System, which is referenced by the program when opening the file to restore the previous view of the molecular system.

Cách mở .HIN file

Để mở file .HIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HIN do người dùng đóng góp.

  • Agile Molecule Ascalaph
  • Hypercube HyperChem
  • Hypercube HyperChem
  • Avogadro
  • HyperChem Pro

Chuyển đổi file .HIN

File .HIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *