HXC File

? Cách mở file .HXC? Những phần mềm mở file .HXC và sửa file lỗi. Convert N/A HXC file sang định dạng khác.

.HXC File Extension

   
File name HXC File
File Type Microsoft Help 2 Collection Definition File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .HXC là file gì?

HXC là Misc Files - Microsoft Help 2 Collection Definition File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Help 2.x tài liệu giúp đỡ; xác định các nội dung của một bộ sưu tập giúp đỡ và bao gồm thông tin như tiêu đề giúp đỡ dự án, thông tin đăng ký giúp đỡ, và gợi ý để các tập tin nội dung trợ giúp khác nhau; sử dụng để xây dựng các tập tin trợ giúp .HXS.

What is a HXC file?

File used by Microsoft Help 2.x help documents; defines the contents of a help collection and includes information such as the help project title, the help registration information, and pointers to the various help content files; used for building the .HXS help file.

Cách mở .HXC file

Để mở file .HXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXC do người dùng đóng góp.

  • Innovasys HelpStudio
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.Helpware.net

Chuyển đổi file .HXC

File .HXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *