IBT File

IBT là Game Files - Texture and Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eidos.

.IBT File Extension

   
File name IBT File
File Type Texture and Model File
Nhà phát triển Eidos
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .IBT là file gì?

IBT là Game Files - Texture and Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eidos.

Có kết cấu và mô hình được sử dụng bởi "Thief: Deadly Shadows" trò chơi video, còn được gọi là "Thief 3;" cài đặt cùng với Thief 3 tập tin trò chơi khác và yêu cầu cho các trò chơi để chạy.

What is a IBT file?

Contains textures and models used by the "Thief: Deadly Shadows" video game, also known as "Thief 3;" installed along with other Thief 3 game files and required for the game to run.

Phần mềm mở file .IBT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBT do filegi.com tổng hợp.

  • T3Ed
  • Eidos Thief Deadly Shadows
  • Eidos Thief Deadly Shadows
  • Mobile Connect
  • Xgig Analyzer

Chuyển đổi file .IBT

           

File .IBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *