IWA File

IWA là Encoded Files - iWork Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.IWA File Extension

   
File name IWA File
File Type iWork Archive File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (29 Bình chọn)

File .IWA là file gì?

IWA là Encoded Files - iWork Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

định dạng tập tin lưu trữ được sử dụng bởi các bộ iWork; chứa các thành phần tuần tự, chẳng hạn như style sheets chủ đề, bảng và siêu dữ liệu, trong một dòng suối Protobuf, được nén ở định dạng nén Snappy; nằm bên trong các tập tin Index.zip trong một bó tài liệu iWork.

What is a IWA file?

Archive file format used by the iWork suite; contains serialized components, such as theme style sheets, tables, and metadata, in a Protobuf stream, which is compressed in the Snappy compression format; located inside the Index.zip file in an iWork document bundle.

Phần mềm mở file .IWA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWA do filegi.com tổng hợp.

  • Apple Keynote
  • Apple Pages
  • Apple Pages
  • Apple Numbers

Chuyển đổi file .IWA

           

File .IWA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *