JLR File

? Cách mở file .JLR? Những phần mềm mở file .JLR và sửa file lỗi. Convert Text JLR file sang định dạng khác.

.JLR File Extension

   
File name JLR File
File Type Juliar Source Code File
Nhà phát triển Juliar
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .JLR là file gì?

JLR là Developer Files - Juliar Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Juliar.

tập tin Một JLR là một tập tin văn bản trong Juliar, mà là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế cho nền tảng tạo mẫu nhanh. Nó chứa mã nguồn Juliar có thể được giải thích bởi Juliar.jar hoặc biên soạn các tập tin hoặc các tập tin .JAR JLRLIB, được biên soạn phiên bản của tập tin thư viện Juliar.

What is a JLR file?

A JLR file is a file written in Juliar, which is a programming language designed for cross-platform rapid prototyping. It contains Juliar source code that can be interpreted by Juliar.jar or compiled to .JAR files or JLRLIB files, which are compiled versions of Juliar library files.

Cách mở .JLR file

Để mở file .JLR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JLR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JLR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JLR do người dùng đóng góp.

  • Juliar
  • jetAudio Korean Language Pack
  • jetAudio Korean Language Pack
  • jetAudio Japanese Language Pack
  • Lyric Maker
  • Cowon jetAudio
  • Cowon jetAudio

Chuyển đổi file .JLR

File .JLR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *