LDS File

? Cách mở file .LDS? Những phần mềm mở file .LDS và sửa file lỗi. Convert Text LDS file sang định dạng khác.

.LDS File Extension

   
File name LDS File
File Type Binutils LD Linker Script
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LDS là file gì?

LDS là Developer Files - Binutils LD Linker Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

Script được viết cho ld, một tiện ích dòng lệnh Linux sử dụng cho cấu trúc định dạng của tập tin thực thi Linux (còn được gọi là "đối tượng" file) dựa trên các tập tin đầu vào; quy định cụ thể danh sách các phần của tập tin đầu ra và bao gồm kích thước và bộ nhớ vị trí của từng bộ phận; viết bằng "ngôn ngữ lệnh mối liên kết."

What is a LDS file?

Script written for ld, a Linux command line utility used for structuring the format of Linux executables (also known as "object" files) based on input files; specifies a list of sections of the output file and includes the size and memory location of each section; written in the "linker command language."

Cách mở .LDS file

Để mở file .LDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • GNU Binutils
  • GNU Binutils
  • Media Player Classic
  • EZLEDES30
  • Coolexon
  • Coolexon

Chuyển đổi file .LDS

File .LDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *