LIB File

? Cách mở file .LIB? Những phần mềm mở file .LIB và sửa file lỗi. Convert N/A LIB file sang định dạng khác.

.LIB File Extension

   
File name LIB File
File Type 1Generic Data Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (37 Bình chọn)

File .LIB là file gì?

LIB là Data Files - 1Generic Data Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một LIB chứa một thư viện thông tin được sử dụng bởi một chương trình cụ thể. Nó có thể lưu trữ nhiều thông tin, có thể bao gồm các chức năng và hằng tham chiếu bởi một chương trình hoặc đối tượng thực tế, chẳng hạn như mẩu văn bản, hình ảnh hoặc các phương tiện khác. file LIB thường được tham chiếu bởi các ứng dụng và không nên mở bằng tay.

What is a LIB file?

A LIB file contains a library of information used by a specific program. It may store a variety of information, which may include functions and constants referenced by a program or actual objects, such as text clippings, images, or other media. LIB files are typically referenced by applications and should not be opened manually.

Cách mở .LIB file

Để mở file .LIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIB do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • TUGZip
  • TUGZip
  • CodeVisionAVR C Compiler
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Altium Designer
  • Altium Designer

Chuyển đổi file .LIB

File .LIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *