MCIF File

? Cách mở file .MCIF? Những phần mềm mở file .MCIF và sửa file lỗi. Convert N/A MCIF file sang định dạng khác.

.MCIF File Extension

   
File name MCIF File
File Type MacroMolecular Crystallographic Information File
Nhà phát triển International Union of Crystallography
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .MCIF là file gì?

MCIF là Data Files - MacroMolecular Crystallographic Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi International Union of Crystallography.

tập hóa lưu trong định dạng phân tử tinh thể học Thông tin Tệp (mmCIF); chứa tinh thể và từ thông tin liên quan trong cặp thẻ có giá trị hoặc trong một cấu trúc vòng lặp, mà hoạt động như một bảng; định dạng thay thế cho các Protein Ngân hàng dữ liệu (PDB) định dạng.

What is a MCIF file?

Chemical file saved in the MacroMolecular Crystallographic Information File (mmCIF) format; contains crystallographic and magnetic related information in tag-value pairs or in a loop structure, which works like a table; alternative format to the Protein Data Bank (.PDB) format.

Cách mở .MCIF file

Để mở file .MCIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCIF do người dùng đóng góp.

  • ISOCIF
  • RasMol
  • RasMol
  • CIFTr

Chuyển đổi file .MCIF

File .MCIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *