MD5MESH File

? Cách mở file .MD5MESH? Những phần mềm mở file .MD5MESH và sửa file lỗi. Convert Text MD5MESH file sang định dạng khác.

.MD5MESH File Extension

   
File name MD5MESH File
File Type id Tech 4 3D Mesh File
Nhà phát triển id Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MD5MESH là file gì?

MD5MESH là 3D Image Files - id Tech 4 3D Mesh File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

3D lưới tập tin được sử dụng bởi id Tech 4, một công cụ trò chơi sử dụng cho Doom 3 và Quake 4; chứa dữ liệu lưới đa giác cho một mô hình; sử dụng để lưu trữ các mắt lưới xương của nhân vật, vũ khí, sinh vật, và đối tượng trò chơi khác; có thể được hoạt hình sử dụng một tập tin .MD5ANIM và Hoạ tiết với đồ họa raster được lưu trữ trong các tập tin .TGA.

What is a MD5MESH file?

3D mesh file used by id Tech 4, a game engine used for Doom 3 and Quake 4; contains the polygonal mesh data for a model; used for storing skeletal meshes of characters, weapons, creatures, and other game objects; may be animated using a .MD5ANIM file and texturized with raster graphics stored in .TGA files.

Cách mở .MD5MESH file

Để mở file .MD5MESH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD5MESH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD5MESH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD5MESH do người dùng đóng góp.

  • QuArK
  • Blender with md5importer plug-in
  • Blender with md5importer plug-in
  • Autodesk 3ds Max with md5importer plug-in
  • Autodesk Softimage 2015
  • NewTek LightWave 3D with doom3MD5 plug-in
  • NewTek LightWave 3D with doom3MD5 plug-in

Chuyển đổi file .MD5MESH

File .MD5MESH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *