MD8 File

? Cách mở file .MD8? Những phần mềm mở file .MD8 và sửa file lỗi. Convert Binary MD8 file sang định dạng khác.

.MD8 File Extension

   
File name MD8 File
File Type 1Mediator Project File
Nhà phát triển MatchWare
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MD8 là file gì?

MD8 là Data Files - 1Mediator Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MatchWare.

Tập tin được tạo ra bởi Đấng Trung Gian, một ứng dụng đa phương tiện authoring; tiết kiệm các đối tượng, danh sách trang, và các sự kiện cho các ứng dụng đa phương tiện; sử dụng để tạo các bài thuyết trình CD-ROM, HTML trang web và các ứng dụng Flash.

What is a MD8 file?

File created by Mediator, a multimedia authoring application; saves the objects, page list, and events for the multimedia application; used for creating CD-ROM presentations, HTML webpages, and Flash applications.

Cách mở .MD8 file

Để mở file .MD8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD8 do người dùng đóng góp.

  • MatchWare Mediator
  • Mediator
  • Mediator
  • MatchWare Mediator

Chuyển đổi file .MD8

File .MD8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *