MQ File

? Cách mở file .MQ? Những phần mềm mở file .MQ và sửa file lỗi. Convert N/A MQ file sang định dạng khác.

.MQ File Extension

   
File name MQ File
File Type Message Queuing Message Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .MQ là file gì?

MQ là Data Files - Message Queuing Message Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MQ là một Queuing nhắn log (QMLog) tập tin được tạo ra bởi Microsoft Message Queuing (MSMQ), một giao thức tin nhắn được thực hiện trong Windows giao tiếp không đồng bộ giữa các ứng dụng. Nó chứa một bản ghi của quá trình xử lý xảy ra trong một hàng đợi một hoặc nhiều hàng đợi. file MQ có thể phát triển lên đến 4 MB trong kích thước, sau đó một file MQ được tạo ra bởi MSMQ.

What is a MQ file?

An MQ file is a Queueing Message log (QMLog) file created by Microsoft Message Queuing (MSMQ), a messaging protocol implemented in Windows for asynchronous communication between applications. It contains a log of the processing that occurs in a single queue or multiple queues. MQ files may grow up to 4 MB in size, then another MQ file is generated by MSMQ.

Cách mở .MQ file

Để mở file .MQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MQ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Message Queuing
  • Vector NTI Advance
  • Vector NTI Advance

Chuyển đổi file .MQ

File .MQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *