NAS File

? Cách mở file .NAS? Những phần mềm mở file .NAS và sửa file lỗi. Convert Text NAS file sang định dạng khác.

.NAS File Extension

   
File name NAS File
File Type Nastran Input File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NAS là file gì?

NAS là Data Files - Nastran Input File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MSC Software.

tập tin đầu vào được sử dụng bởi MSC Nastran, một chương trình phân tích cấu trúc; chứa các định nghĩa dữ liệu số lượng lớn đầu vào tham chiếu bởi MSC Nastran để phân tích sự căng thẳng và căng thẳng của các mô hình mức độ thành phần và hệ thống các công trình; dữ liệu xuất hiện trong ngôn ngữ lập trình FORTRAN, mà ban đầu được phát triển bởi IBM, và viết tắt của Formula Hệ thống dịch; bao gồm các thông tin như tên của dữ liệu số lượng lớn, số lượng lưới điện, và các địa điểm nút của các yếu tố tạo nên các mô hình.

What is a NAS file?

Input file used by MSC Nastran, a structural analysis program; contains input bulk data definitions referenced by MSC Nastran to analyze the stress and strain of component and system level models of structures; data appears in the FORTRAN programming language, which was originally developed by IBM, and stands for Formula Translating System; includes information such as the name of the bulk data, the number of grids, and the node locations of the elements that make up the models.

Cách mở .NAS file

Để mở file .NAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NAS do người dùng đóng góp.

  • MSC Nastran
  • NEi Nastran Editor
  • NEi Nastran Editor
  • Neuratron AudioScore
  • NE/Nastran Editor
  • Natural Attenuation Software
  • Natural Attenuation Software

Chuyển đổi file .NAS

File .NAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *