PROFILE File

? Cách mở file .PROFILE? Những phần mềm mở file .PROFILE và sửa file lỗi. Convert Text PROFILE file sang định dạng khác.

.PROFILE File Extension

   
File name PROFILE File
File Type 1Bash Shell Profile
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (12 Bình chọn)

File .PROFILE là file gì?

PROFILE là System Files - 1Bash Shell Profile, dưới định dạng Text được phát triển bởi The GNU Project.

hồ sơ vỏ được sử dụng bởi các chương trình terminal Linux và Mac OS X; chứa các định nghĩa cho một môi trường vỏ, chẳng hạn như biến môi trường, kịch bản để thực hiện, và các hướng dẫn khác; sử dụng để lưu trữ các thiết lập được xác định trước được nạp khi một chương trình shell khởi động.

What is a PROFILE file?

Shell profile used by Linux and Mac OS X terminal programs; contains definitions for a shell environment, such as environment variables, scripts to execute, and other instructions; used for storing pre-defined settings that are loaded when a shell program starts.

Cách mở .PROFILE file

Để mở file .PROFILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROFILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROFILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROFILE do người dùng đóng góp.

  • GNU Bash
  • Apple Terminal
  • Apple Terminal
  • MacroMates TextMate
  • AbiWord
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .PROFILE

File .PROFILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *