QBJ File

? Cách mở file .QBJ? Những phần mềm mở file .QBJ và sửa file lỗi. Convert N/A QBJ file sang định dạng khác.

.QBJ File Extension

   
File name QBJ File
File Type QuickBooks General Journal Entry File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .QBJ là file gì?

QBJ là Data Files - QuickBooks General Journal Entry File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Nhật ký chung nhập tập tin được sử dụng bởi QuickBooks, một chương trình kế toán tài chính chuyên nghiệp; chứa các giao dịch bằng tay ghi, hoặc chuyển nhượng, số tiền giữa các tài khoản; có thể bao gồm các tài khoản, khách hàng và người lao động liên quan đến dữ liệu, cũng như bản ghi nhớ và báo cáo.

What is a QBJ file?

General Journal Entry file used by QuickBooks, a professional financial accounting program; contains manually-recorded transactions, or transfers, of amounts between accounts; may include the accounts, customers, and employees associated with the data, as well as memos and reports.

Cách mở .QBJ file

Để mở file .QBJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBJ do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QBJ

File .QBJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *