QRY File

? Cách mở file .QRY? Những phần mềm mở file .QRY và sửa file lỗi. Convert N/A QRY file sang định dạng khác.

.QRY File Extension

   
File name QRY File
File Type Query File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .QRY là file gì?

QRY là Database Files - Query File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin truy vấn chung thường chứa các truy vấn cơ sở dữ liệu viết bằng SQL, một ngôn ngữ sử dụng để chèn, cập nhật, hoặc hồ sơ xóa từ cơ sở dữ liệu quan hệ; đôi khi được dùng để chạy một truy vấn đơn hoặc chạy nhiều truy vấn trong đợt; có thể được thực hiện với các sản phẩm như MySQL và Microsoft SQL Server.

What is a QRY file?

Generic query file often containing database queries written in SQL, a language used to insert, update, or delete records from relational databases; sometimes used to run a single query or to run multiple queries in batch; can be executed with products such as MySQL and Microsoft SQL Server.

Cách mở .QRY file

Để mở file .QRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QRY do người dùng đóng góp.

  • Microsoft SQL Server 2019
  • MySQL
  • MySQL
  • Media Player Classic
  • dbForge Studio for MySQL
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .QRY

File .QRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *