RCY File

RCY là Audio Files - ReCycle 1.x Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Propellerhead Software.

.RCY File Extension

   
File name RCY File
File Type ReCycle 1.x Document
Nhà phát triển Propellerhead Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .RCY là file gì?

RCY là Audio Files - ReCycle 1.x Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Propellerhead Software.

tập tin dữ liệu âm thanh được tạo ra bởi Recycle 1.x, một chương trình dùng để tạo ra các vòng lặp mẫu âm thanh; chứa các dữ liệu âm thanh trong lát, có thể được kéo dài để phù hợp với nhịp cụ thể; sử dụng để lưu trữ các công việc mẫu âm thanh.

What is a RCY file?

Audio data file created by ReCycle 1.x, a program used to create audio sample loops; contains the audio data in slices, which can be stretched to match specific tempos; used for storing audio sample work.

Phần mềm mở file .RCY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCY do filegi.com tổng hợp.

  • Propellerhead ReCycle
  • Reason
  • Reason
  • Reason Limited
  • Media Player Classic
  • Speedsoft VSampler
  • Speedsoft VSampler

Chuyển đổi file .RCY

           

File .RCY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *