REB File

REB là Developer Files - 1REBOL Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi REBOL Technologies.

.REB File Extension

   
File name REB File
File Type 1REBOL Script File
Nhà phát triển REBOL Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .REB là file gì?

REB là Developer Files - 1REBOL Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi REBOL Technologies.

Script có chứa mã ghi trong REBOL (Relative Biểu Dựa Object Language) ngôn ngữ lập trình; có thể được biên dịch vào một chương trình thực thi sử dụng một trình biên dịch REBOL.

What is a REB file?

Script that contains code written in the REBOL (Relative Expression Based Object Language) programming language; can be compiled into an executable program using a REBOL compiler.

Phần mềm mở file .REB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REB do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • RebroViewer
  • RebroViewer
  • Rebro2013
  • Rebro2016
  • Rexpert30Designer Application
  • Rexpert30Designer Application

Chuyển đổi file .REB

           

File .REB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *