RIDL File

? Cách mở file .RIDL? Những phần mềm mở file .RIDL và sửa file lỗi. Convert Text RIDL file sang định dạng khác.

.RIDL File Extension

   
File name RIDL File
File Type RIDL Type Library File
Nhà phát triển Embarcadero
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RIDL là file gì?

RIDL là Developer Files - RIDL Type Library File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Embarcadero.

tập tin Một RIDL chứa dữ liệu thư viện kiểu tham chiếu bởi các dự án tạo ra bởi Embarcadero RAD Studio, một chương trình sử dụng để thiết kế giao diện người dùng (UI) cho Windows, MacOS, iOS và ứng dụng Android. Nó lưu trữ thông tin khác nhau về đối tượng, giao diện, các lớp đối tượng, và hàm thành viên. file RIDL được lưu trong định dạng (RIDL) Interface Definition Language Restricted.

What is a RIDL file?

A RIDL file contains type library data referenced by projects created by Embarcadero RAD Studio, a program used to design user interfaces (UIs) for Windows, macOS, iOS, and Android apps. It stores various information about objects, interfaces, object classes, and member functions. RIDL files are saved in the Restricted Interface Definition Language (RIDL) format.

Cách mở .RIDL file

Để mở file .RIDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RIDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RIDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RIDL do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Embarcadero RAD Studio
  • Embarcadero RAD Studio

Chuyển đổi file .RIDL

File .RIDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *