RPA File

RPA là Data Files - RIB Project Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RIB Software.

.RPA File Extension

   
File name RPA File
File Type RIB Project Archive File
Nhà phát triển RIB Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .RPA là file gì?

RPA là Data Files - RIB Project Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RIB Software.

Tập tin được tạo ra bởi iTWO, một quy hoạch xây dựng và gói phần mềm kỹ thuật; chứa một kho lưu trữ của một cơ sở dữ liệu Progress ObjectStore, đó là định dạng lưu trữ backend cho dữ liệu dự án iTWO; sử dụng để tạo bản sao lưu cũng như lưu trữ các dự án.

What is a RPA file?

File created by iTWO, a construction planning and engineering software package; contains an archive of a Progress ObjectStore database, which is the backend storage format for iTWO project data; used for creating backups as well as archiving projects.

Phần mềm mở file .RPA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPA do filegi.com tổng hợp.

  • RIB iTWO
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • RPM Life Planner
  • DiagSuite

Chuyển đổi file .RPA

           

File .RPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *