SDR File

SDR là Misc Files - 1Dell Support File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dell.

.SDR File Extension

   
File name SDR File
File Type 1Dell Support File
Nhà phát triển Dell
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (23 Bình chọn)

File .SDR là file gì?

SDR là Misc Files - 1Dell Support File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dell.

Tệp có tên dell.sdr và nằm trên các máy tính Dell trong thư mục C: thư mục; chứa thông tin hệ thống và được sử dụng bởi các mục đích hỗ trợ kỹ thuật Dell; không nên tự chỉnh sửa hoặc xóa hoặc bất kỳ yêu cầu hỗ trợ Dell có thể không hoạt động đúng.

What is a SDR file?

File named dell.sdr and located on Dell computers in the C: directory; contains system information and is used by Dell technical support purposes; should not be manually edited or deleted or any requests for Dell support may not work properly.

Phần mềm mở file .SDR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDR do filegi.com tổng hợp.

  • Dell Support Center
  • SmartDraw
  • SmartDraw
  • SmartDraw VP
  • SmartDraw Trial Edition
  • SmartDraw Standard Edition
  • SmartDraw Standard Edition

Chuyển đổi file .SDR

           

File .SDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *