SDR File

? Cách mở file .SDR? Những phần mềm mở file .SDR và sửa file lỗi. Convert Text SDR file sang định dạng khác.

.SDR File Extension

   
File name SDR File
File Type 1Dell Support File
Nhà phát triển Dell
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (23 Bình chọn)

File .SDR là file gì?

SDR là Misc Files - 1Dell Support File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dell.

Tệp có tên dell.sdr và nằm trên các máy tính Dell trong thư mục C: thư mục; chứa thông tin hệ thống và được sử dụng bởi các mục đích hỗ trợ kỹ thuật Dell; không nên tự chỉnh sửa hoặc xóa hoặc bất kỳ yêu cầu hỗ trợ Dell có thể không hoạt động đúng.

What is a SDR file?

File named dell.sdr and located on Dell computers in the C: directory; contains system information and is used by Dell technical support purposes; should not be manually edited or deleted or any requests for Dell support may not work properly.

Cách mở .SDR file

Để mở file .SDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDR do người dùng đóng góp.

  • Dell Support Center
  • SmartDraw
  • SmartDraw
  • SmartDraw VP
  • SmartDraw Trial Edition
  • SmartDraw Standard Edition
  • SmartDraw Standard Edition

Chuyển đổi file .SDR

File .SDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *