TABLECONTENT File

? Cách mở file .TABLECONTENT? Những phần mềm mở file .TABLECONTENT và sửa file lỗi. Convert N/A TABLECONTENT file sang định dạng khác.

.TABLECONTENT File Extension

   
File name TABLECONTENT File
File Type SMART Table Activity Pack File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .TABLECONTENT là file gì?

TABLECONTENT là Data Files - SMART Table Activity Pack File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SMART Technologies.

tập tin gói Hoạt động tạo ra và được sử dụng bởi SMART Bảng Toolkit, một ứng dụng sử dụng để tùy chỉnh các hoạt động cho các trung tâm học tập cộng tác SMART Bảng; cửa hàng một hoặc nhiều ứng dụng và các hoạt động; có thể bao gồm các tùy chỉnh lưu vào hoạt động.

What is a TABLECONTENT file?

Activity pack file created and used by SMART Table Toolkit, an application used to customize activities for the SMART Table collaborative learning center; stores one or more applications and activities; may include saved customizations to activities.

Cách mở .TABLECONTENT file

Để mở file .TABLECONTENT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TABLECONTENT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TABLECONTENT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TABLECONTENT do người dùng đóng góp.

  • SMART Table Toolkit

Chuyển đổi file .TABLECONTENT

File .TABLECONTENT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *