UCL File

? Cách mở file .UCL? Những phần mềm mở file .UCL và sửa file lỗi. Convert N/A UCL file sang định dạng khác.

.UCL File Extension

   
File name UCL File
File Type Killing Floor System File
Nhà phát triển Tripwire Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .UCL là file gì?

UCL là Game Files - Killing Floor System File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tripwire Interactive.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Killing Floor, một trò chơi kinh dị sống còn người thứ nhất; có thể là một phần của trò chơi gốc hoặc một "mutator," trong đó có một thay đổi trò chơi để chơi nội dung thay đổi.

What is a UCL file?

Game file used by Killing Floor, a first-person survival horror game; may be part of the original game or a "mutator," which contains a game modification for playing altered content.

Cách mở .UCL file

Để mở file .UCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UCL do người dùng đóng góp.

  • Tripwire Interactive Killing Floor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Ultra Fractal Standard Edition
  • Ultra Fractal Animation Edition
  • Usmania Calculator
  • Usmania Calculator

Chuyển đổi file .UCL

File .UCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *