WKQ File

? Cách mở file .WKQ? Những phần mềm mở file .WKQ và sửa file lỗi. Convert N/A WKQ file sang định dạng khác.

.WKQ File Extension

   
File name WKQ File
File Type Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .WKQ là file gì?

WKQ là Spreadsheet Files - Quattro Pro for DOS Spreadsheet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

tập tin Một WKQ là một tập tin bảng tính được tạo ra bởi Quattro Pro for DOS, một chương trình dùng để phát triển các bảng tính trong DOS. Nó chứa một hoặc nhiều trang dữ liệu được lưu trữ trong các tế bào cùng một mạng lưới các hàng và cột.

What is a WKQ file?

A WKQ file is a spreadsheet file created by Quattro Pro for DOS, a program used to develop spreadsheets in DOS. It contains one or more pages of data stored in cells along a grid of rows and columns.

Cách mở .WKQ file

Để mở file .WKQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WKQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WKQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WKQ do người dùng đóng góp.

  • Corel Quattro Pro X9

Chuyển đổi file .WKQ

File .WKQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *