Lhaz

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lhaz - NA

Phần mềm Lhaz

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lhaz là phần mềm gì?

Lhaz là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lhaz là Version NA (cập nhật NA)

Lhaz là một phần mềm sử dụng chủ yếu cho việc đánh giá lazer gây nguy hiểm. Đó là một nền tảng sử dụng với tiếp xúc tối đa cho phép (MPE). Phần mềm này được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ khác nhau trong sử dụng, đặc biệt là quân sự, để phân loại và phân tích vấn đề an toàn và do đó giúp các nhà sản xuất chính thức và quyết định trong việc thực hiện an toàn liên quan đến chiếu theo program.Lhaz với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được thiết lập bởi Viện tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ và tuân thủ với ANSI chuẩn Z136.1, ANSI Z136.1. Cần lưu ý, tuy nhiên, đây không phải là một công cụ chuyên gia và chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin quan trọng về các vấn đề nguy hiểm tiềm năng và các mối đe dọa. Chương trình này cũng có thể được học bởi bất cứ ai bằng tay và bằng cách kiểm tra các hướng dẫn được cung cấp với các phần mềm itself.Once cài đặt, bạn sẽ thấy bảy menu chính trên cửa sổ của bạn cụ thể là File, Edit, và Windows, Báo cáo, đơn vị, và trợ giúp. Tất cả các tài liệu hoặc báo cáo chuẩn chuẩn bị sử dụng các chương trình này sẽ tự động được lưu trong định dạng Rich Text. Có phím tắt mà bạn có thể sử dụng để tận dụng các tính năng một cách dễ dàng. Để tận dụng Lhaz, máy tính của bạn nên chạy trên sau Operating Systems Windows XP với ngôn ngữ lập trình. NET phiên bản 1.1.

What is Lhaz?

Lhaz is a software used mainly for lazer hazard assessment. It is a platform used with maximum permissible exposure (MPE). This software is used by different government agencies in the user, particularly the military, to classify and analyze safety concerns and therefore helps official and decision makers in implementing safety-related program.Lhaz conforms to the strict standards set by American National Standards Institute and complies with ANSI Standard Z136.1, ANSI Z136.1. It should be noted, however, that this is not an expert tool and is only utilized to provide key information on potential hazard issues and threats. The program can also be learned by anyone manually and by checking the guide provided with the software itself.Once installed, you will see seven main menus on your window namely File, Edit, and Windows, Reports, Units, and Help. All documents or standard reports prepared using these programs are automatically saved in Rich Text format. There are shortcuts you can use to make use of the features with ease. To make use of Lhaz, your computer should run on the following Operating Systems Windows XP with programming language. NET version 1.1.

Các loại file được mở bởi Lhaz

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lhaz có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Lhaz

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *