Metafile Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Metafile Viewer - NA

Phần mềm Metafile Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Metafile Viewer là phần mềm gì?

Metafile Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Metafile Viewer là Version NA (cập nhật NA)

MetaViewer là một ứng dụng mà nội dung để cung cấp các doanh nghiệp và các tổ chức khác hoàn toàn không cần giấy tờ ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp). Di chuyển đến một mô hình ERP không cần giấy tờ với các phần mềm là yêu cầu để mang lại nhiều lợi ích tổ chức, bao gồm giảm lỗi vì sự nhanh chóng và tự động hóa việc nhập dữ liệu và xử lý, một sự cải tiến trong kiểm toán nhà cung cấp tổng thể, việc giảm chi phí lưu trữ và giảm giấy chi phí vận hành -reliant. Phần mềm này cho phép các công việc kinh doanh để được tự động, từ giai đoạn mua sắm sang giai đoạn thanh toán, với sự giúp đỡ của một số tiện ích chủ chốt trong gói của nó. Chúng bao gồm một công cụ “thông minh” cho hóa đơn bắt, bảo vệ và ngân hàng dữ liệu văn bản ngay lập tức-tìm kiếm, công cụ hóa đơn công việc, và một cổng thông tin dựa trên web cho phép người dùng làm việc chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp của họ. Người sử dụng chính của phần mềm cũng có thể thiết lập giới hạn quyền truy cập dựa trên vai trò tổ chức sử dụng quyền quản trị của họ. Trong khi hầu hết các bước của quá trình kinh doanh được ghi chép lại và lưu lại, quyền truy cập vào toàn bộ có thể được thiết lập để chỉ người sử dụng chìa khóa, với mức độ khác nhau của quyền truy cập vào các thành viên công ty khác. Chương trình này cũng có một công cụ cho các báo cáo phân tích, một công cụ để tính ROI, và một hệ thống phân phối cho nguồn nhân lực.

What is Metafile Viewer?

MetaViewer is an application that purports to offer businesses and other organizations completely paperless ERP (enterprise resource planning). Moving to a paperless ERP model with the software is claimed to bring about multiple organizational benefits, including error reduction because of the quickness and automation of data entry and processing, an improvement in overall vendor auditing, a reduction in storage costs and a reduction in paper-reliant operating costs. The software allows the business workflow to be automated, from the procurement phase to the payment phase, with the help of several key utilities within its package. These include a “smart” tool for capturing invoices, protected and instantly-searchable document databanks, invoice workflow tools, and a web-based portal that allows users to work more closely with their vendors. The key users of the software can also set access limitations based on organizational roles using their administrator’s privileges. While nearly every step of the business process is documented and saved, access to the whole can be set to only the key user, with varying levels of access to other company members. The program also has a tool for analyzing reports, a tool for calculating ROI, and one distribution system for human resources.

Các loại file được mở bởi Metafile Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Metafile Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) WMF

Download Metafile Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *