Micrografx ABC FlowCharter

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Micrografx ABC FlowCharter - NA

Phần mềm Micrografx ABC FlowCharter

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Micrografx ABC FlowCharter là phần mềm gì?

Micrografx ABC FlowCharter là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Micrografx ABC FlowCharter là Version NA (cập nhật NA)

ABC FlowCharter là một phần mềm được tạo ra bởi Micrografx, Inc vào năm 1991. Phần mềm này tạo ra các biểu đồ sử dụng công cụ biểu đồ và các mẫu. Nó cho phép người dùng tiết kiệm thời gian trong việc tạo và chỉnh sửa bản đồ và thông tin liên lạc cho các phòng ban khác được thực hiện dễ dàng. Phần mềm này có nhiều tính năng trong đó bao gồm số hình dạng; hình dạng tự động chèn và chức năng xóa, crossover dây chuyền tự động và bằng tay và dây chuyền thông minh routing.Not chỉ làm phần mềm Micrografx ABC FlowCharter cho phép người dùng để vẽ bản đồ, sơ đồ sơ đồ tổ chức ang, mà còn cho phép tạo ra các môi trường tùy biến cho biểu đồ. Sự phân bố của các hình dạng, các ứng dụng và các mẫu cũng có thể thực hiện bên trong một tổ chức trong đó những mẫu này có thể được sử dụng để bố trí giới hạn cũng như thông tin trang định dạng. Phần mềm này cũng có tính năng Shape Action Hướng dẫn độc đáo cho chính nó. Tính năng này cho phép người sáng tạo để áp dụng các kịch bản đó là nhiều khả năng xảy ra với việc sử dụng các hình dạng và đường dẫn. Đặc điểm này cũng cho phép người sử dụng đưa ra để quyết định cho cuộc đối thoại hoặc có phần mềm chạy các bảng xếp hạng phụ thuộc vào đầu vào. Các phần mềm Micrografx ABC FlowCharter có thể được sử dụng trong các máy tính chạy trên Windows 95 và hệ điều hành Windows NT.

What is Micrografx ABC FlowCharter?

ABC FlowCharter is a software created by Micrografx, Inc. in 1991. This software creates flowcharts using diagramming tools and templates. It allows the user to save time in creating and editing maps and communication to other departments is made easy. This software has features which include shape numbering; automatic shapes insert and delete functions, automatic and manual line crossovers and intelligent line routing.Not only does the Micrografx ABC FlowCharter software allow the user to draw maps, flowcharts ang organizational charts, but also allows for the creation of customized environments for diagramming. The distribution of shapes, applications and templates is also made possible inside an organization wherein these templates can be used to limit layouts as well as page-formatting information. This software also has the feature Shape Action Wizard unique to itself. This feature allows creators to apply the scenario which is most likely to happen with the use of shapes and paths. This characteristic also lets the user come up to decisions for the dialogue or have the software run the charts depending on the input. The Micrografx ABC FlowCharter software can be used in computers running on Windows 95 and Windows NT operating systems.

Các loại file được mở bởi Micrografx ABC FlowCharter

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Micrografx ABC FlowCharter có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ABCAF2AF3AFTAFW

Download Micrografx ABC FlowCharter

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *