Microsoft Help Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Help Viewer - NA

Phần mềm Microsoft Help Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Help Viewer là phần mềm gì?

Microsoft Help Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Help Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Help Viewer là một hình thức mới của định dạng Microsoft Help đã được phát hành vào năm 2010, cùng với Visual Studio 2010. Nó đã thay thế các tiêu chuẩn giúp trước, Microsoft Help 2, được sử dụng trong các phiên bản trước của Visual Studio và Office 2007, và đặc trưng một số cải tiến mới mà nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện hiệu quả của nó. Một số những cải tiến này là quyết liệt, chẳng hạn như mô hình dựa trên trình duyệt của mình rằng sắp xếp hợp lý các kinh nghiệm trợ giúp và loại trừ sự cần thiết của một ứng dụng riêng biệt, chẳng hạn như Tài liệu của Microsoft Explorer. Điều này chủ yếu được thực hiện cho một chuyển hướng nhẹ hơn và đọc hơn tiêu chuẩn giúp trước. Bên cạnh đó, Visual Studio 2010 cung cấp sự hỗ trợ để xem trợ giúp trực tuyến và ẩn khi F1 là pressed.This mới chuẩn Help đi kèm với một phần mở rộng tập tin mới và định dạng là tốt, các .mshc, mà tiêu chuẩn của Microsoft giúp container (trái ngược với trước đó. file chm). Hồ MSHC cơ bản là một bưu điện (hoặc lưu trữ) tập tin có phần mở rộng khác nhau, và chỉ bao gồm các nội dung tập tin trợ giúp của tác giả và không yêu cầu trình biên dịch là tốt, không giống như các mô hình trợ giúp khác mà nó thay thế. Những tập tin này nội dung được viết và biên soạn trong XHTML, và các thẻ HTML meta tiêu chuẩn được sử dụng để tham chiếu chéo nhiều chủ đề thuộc tính như Table of Contents, danh sách Index, và từ khóa.

What is Microsoft Help Viewer?

The Microsoft Help Viewer is a new form of the Microsoft Help format that was released in 2010, along with Visual Studio 2010. It has superseded the previous Help standard, Microsoft Help 2, which was used in previous versions of Visual Studio and Office 2007, and featured several new improvements that enhanced the user experience and improved its performance. Some of these improvements were drastic, such as its browser-based model that streamlined the Help experience and precluded the need for a separate application, such as the Microsoft Document Explorer. This essentially made for a more lightweight navigation and reading than prior Help standards. In addition, Visual Studio 2010 offers assistance for online and offline Help viewing when F1 is pressed.This new Help standard comes with a new file extension and format as well, the .mshc, which standard Microsoft Help Container (in contrast to the earlier .chm files). An MSHC file is basically a ZIP (or archive) file with a different extension, and only includes the Help author's content files and requires no compiler as well, unlike the other Help models that it replaced. These content files are written and compiled in XHTML, and standard HTML meta tags are used to cross-reference several topic attributes such as the Table of Contents, Index, and Keyword list.

Các loại file được mở bởi Microsoft Help Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Help Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Help Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *