Microsoft Lync Attendee

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Lync Attendee - NA

Phần mềm Microsoft Lync Attendee

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Lync Attendee là phần mềm gì?

Microsoft Lync Attendee là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Lync Attendee là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Lync tham dự là một chương trình phát triển cho người dùng để họ có thể tham gia cuộc họp trực tuyến, hội nghị được tổ chức thông qua Microsoft Lync 2010, thậm chí không có Microsoft Lync 2010 được cài đặt trên hệ thống. Nói cách khác, Microsoft Lync tham dự cho phép người dùng không phải của Microsoft Lync 2010 để tham gia Hội nghị trực tuyến như khách, mà không yêu cầu phải xác thực. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quyết định của người quản trị, Microsoft Lync tham dự cũng có thể được yêu cầu phải được xác thực đầu tiên trước khi được phép tham gia. Trong trường hợp này, passkey của công ty hoặc thông tin xác thực khác cần phải được cung cấp bởi người sử dụng. Họ cũng có thể phải chờ cho đến khi tổ chức hoặc người dẫn chương trình của hội nghị thừa nhận họ tham dự hội nghị. Microsoft Lync tham dự cung cấp cho người dùng các công cụ giao tiếp mà thường được cung cấp với Microsoft Lync 2010: IM (Instant Messaging) dịch vụ, cũng như hỗ trợ âm thanh và video. Người dùng được tương tự như vậy cho phép các ứng dụng chia sẻ và thuyết trình. Người dùng có thể mua các chương trình bằng nhiều cách. Thứ nhất, công ty có thể cài đặt nó trên máy tính của nhân viên, hoặc người tổ chức cuộc họp sẽ cung cấp một liên kết đến các chương trình cho phép người khác để tham gia vào hội nghị, hoặc người dùng có thể cài đặt nó trên máy tính của họ, với sự chấp thuận của công ty.

What is Microsoft Lync Attendee?

Microsoft Lync Attendee is a program developed for users to enable them to join online meetings or conferences held via Microsoft Lync 2010, even without Microsoft Lync 2010 installed on the system. In other words, Microsoft Lync Attendee enables non-Microsoft Lync 2010 users to participate in online conferences as guests, which requires no authentication. However, depending on the discretion of the administrator, Microsoft Lync Attendee may also be required to be authenticated first before being allowed to participate. In which case, corporate passkey or other authentication credentials need to be provided by the user. They may also have to wait until the organizer or presenter of the meeting admits them to the conference. Microsoft Lync Attendee provides the user with communication tools that are generally provided with Microsoft Lync 2010: IM (Instant Messaging) service, as well as audio and video support. Users are likewise allowed to share applications and presentations. The user can acquire the program in several ways. First, the company may install it on employee computers, or the organizer of the meeting will provide a link to the program to allow others to participate in the conference, or the user may install it on their computers, with company approval.

Các loại file được mở bởi Microsoft Lync Attendee

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Lync Attendee có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) OCSMEET

Download Microsoft Lync Attendee

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *