Microsoft Office Professional Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Professional Edition - NA

Phần mềm Microsoft Office Professional Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Professional Edition là phần mềm gì?

Microsoft Office Professional Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Professional Edition là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Professional Edition là một công cụ cung cấp dữ liệu, kinh doanh và quản lý tài chính cá nhân. Microsoft Office Professional 2010 là phiên bản mới nhất mà là một công cụ hoàn hảo giúp người dùng kết nối, sắp xếp và trình bày bất kỳ thông tin cần thiết cho văn phòng và kinh doanh sử dụng. Nó hỗ trợ người dùng trong việc xây dựng một ca khúc và ngân sách chi phí bằng cách sử dụng built-in mẫu trong Microsoft Excel 2000.Microsoft Office Professional Edition có nhiều tính năng cho người dùng. Một trong số đó là bao gồm các công cụ phân tích mạnh mẽ như Sparklines nơi người dùng có thể thấy xu hướng của dữ liệu và biểu đồ nhúng vào trong các tế bào. Nó cũng có Slicers và Conditional Formatting, trong đó cựu cho phép dữ liệu lọc trong một PivotTable, trong khi sự giúp đỡ tại chỗ sau Hiệp phương sai. Các đồ họa SmartArt và các công cụ biểu đồ cải thiện cũng là tính năng tốt mà minh họa cho thông tin thông qua các biểu đồ, đồ thị và diagrams.Microsoft Office Professional Edition thường tổ chức tất cả các thông tin ở một nơi. Nó thu thập thông tin, dữ liệu và ý tưởng trong OneNote 2010 mà phải được tạo ra để tổ chức tất cả các tài liệu, phương tiện truyền thông và các tập tin cần thiết cho một dự án, đề nghị hoặc trình bày. Nó cũng cung cấp gắn thẻ đơn giản khi tìm kiếm thông tin vì nó được tích hợp với công nghệ tìm kiếm được cải tiến và tìm kiếm trên Internet thông qua nộp hồ sơ nhanh.

What is Microsoft Office Professional Edition?

Microsoft Office Professional Edition is a tool that provides data, business and personal finance management. Microsoft Office Professional 2010 is the newest version which is a complete tool that helps users connect, organize and present any information needed for office and business uses. It assists users in building a track and budget expenses using the built-in templates in Microsoft Excel 2000.Microsoft Office Professional Edition has plenty of features for users. One of them is the included powerful analysis tools like Sparklines where users can see the trends of data and chart embedded in cells. It also has Slicers and Conditional Formatting, in which the former enables data filtering in a PivotTable, while the latter help spot variances. The SmartArt graphics and improved charting tools are also good features that illustrate information through charts, graphs and diagrams.Microsoft Office Professional Edition generally organizes all information in one place. It collects information, data and ideas in OneNote 2010 which must be created to organize all materials, media and files needed for a project, proposal or presentation. It also provides simple tagging when finding information as it is integrated with improved search technology and Internet search through Quick Filing.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Professional Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Professional Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Office Professional Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *