Minitab Statistical Software

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Minitab Statistical Software - NA

Phần mềm Minitab Statistical Software

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Minitab Statistical Software là phần mềm gì?

Minitab Statistical Software là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Minitab Statistical Software là Version NA (cập nhật NA)

Phần mềm thống kê Minitab là một trong những chương trình phần mềm thống kê phổ biến hơn sử dụng bởi các nhà thống kê, cũng như các chuyên gia khác cho môi trường nghiên cứu và kinh doanh. Phần mềm thống kê Minitab 16 là việc chào bán mới nhất của Minitab Inc., cung cấp một tùy chọn dễ dàng hơn cho người sử dụng cho dữ liệu analysis.The phần mềm đi người dùng thông qua toàn bộ quá trình phân tích dữ liệu, từ việc lựa chọn một bài kiểm tra giả thuyết để thu thập dữ liệu mẫu ngẫu nhiên, lựa chọn một mục tiêu trung bình cho kỳ thi này, để tạo ra một diễn giải kết quả của thử nghiệm. Để phổ biến thông tin, người dùng có thể tạo ra một báo cáo chi tiết của bài kiểm tra và phân tích. các công cụ thống kê cung cấp một bản tóm tắt đồ họa của việc phân tích, đại diện của các mối quan hệ giữa các biến, các thiết lập tùy chỉnh của thí nghiệm, biểu đồ để theo dõi các quá trình trong một khoảng thời gian, công cụ để đánh giá độ chính xác của hệ thống đo lường, công cụ để xác định độ tin cậy và sự tồn tại của một sản phẩm, cũng như công cụ để phân tích dữ liệu bổ sung đều được cung cấp trong phần mềm. Đối với mục đích trình bày, đồ thị chuyên nghiệp cũng được bao gồm. Đây có thể được dễ dàng chỉnh sửa, cập nhật và xuất khẩu sang Microsoft PowerPoint hoặc Microsoft Word.

What is Minitab Statistical Software?

Minitab Statistical Software is one of the more popular statistical software programs utilized by statisticians, as well as other professionals for research and business environments. The Minitab 16 Statistical Software is the newest offering of Minitab Inc., which provides an easier option to users for data analysis.The software walks the user through the whole process of data analysis, from choosing a hypothesis test to collecting random sample data, choosing a mean target for the test, to generating an interpretation of the results of the test. For information dissemination, the user can generate a detailed report of the test and the analysis. Statistical tools that provide a graphical summary of the analysis, representation of the relationships between variables, customized settings of the experiment, charts for monitoring the processes over a period of time, tools for assessing the accuracy of measurement systems, tools for determining the reliability and survival of a product, as well as tools for additional data analysis are all provided in the software. For presentation purposes, professional-looking graphs are also included. These can be easily edited, updated and exported to Microsoft PowerPoint or Microsoft Word.

Các loại file được mở bởi Minitab Statistical Software

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Minitab Statistical Software có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CSVMGFMPJMTPMTW

Download Minitab Statistical Software

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *